نمایش 1–20 از 168 نتیجه

نمایش 20 40 80

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.025*1/2)

تماس بگیرید
سایز لوله

1/2 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.025*1/4)

تماس بگیرید
سایز لوله

1/4 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.025*3/4)

تماس بگیرید
سایز لوله

3/4 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.025*3/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

3/8 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.025*5/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

5/8 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.025*7/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

7/8 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.030*1/2)

تماس بگیرید
سایز لوله

1/2 اینچ

ضخامت لوله

0.030 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.030*1/4)

تماس بگیرید
سایز لوله

1/4 اینچ

ضخامت لوله

0.030 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.030*3/4)

تماس بگیرید
سایز لوله

3/4 اینچ

ضخامت لوله

0.030 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.030*3/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

3/8 اینچ

ضخامت لوله

0.030 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.030*5/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

5/8 اینچ

ضخامت لوله

0.030 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.030*7/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

7/8 اینچ

ضخامت لوله

0.030 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.032*3/4)

تماس بگیرید
سایز لوله

3/4 اینچ

ضخامت لوله

0.032 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (15*0.032*7/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

7/8 اینچ

ضخامت لوله

0.032 اینچ

متراژ کلاف

15 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (30*0.025*1/2)

تماس بگیرید
سایز لوله

1/2 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

30 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (30*0.025*1/4)

تماس بگیرید
سایز لوله

1/4 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

30 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (30*0.025*3/4)

تماس بگیرید
سایز لوله

3/4 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

30 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (30*0.025*3/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

3/8 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

30 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (30*0.025*5/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

5/8 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

30 متر

لوله مسی کلاف بابک با سایز (30*0.025*7/8)

تماس بگیرید
سایز لوله

7/8 اینچ

ضخامت لوله

0.025 اینچ

متراژ کلاف

30 متر